PRAVIDLÁ A PODMIENKY GIVEAWAY

 1. ORGANIZÁTOR

Organizátorom súťaže o ceny je spoločnosť Simon Kralj sp, Repnje 17, 1217 Vodice

 1. PODMIENKY SPOLUPRÁCE

Účasťou v žrebovaní sa má za to, že účastník neodvolateľne a bezvýhradne akceptuje Pravidlá a podmienky účasti v žrebovaní.

Výherná výzva prebieha na sociálnej sieti Facebook (na stránke: https://www.facebook.com/aviumnaravno/ ) od 15.10.2019 od vyhlásenia do 25.10.2019 do 12:00 (čas organizátora ), ako aj prostredníctvom registrácie s e-mailovou adresou na odkaze https://avium.si/pages/nagradna-igra , na ktorú sa musí používateľ zaregistrovať.

Všetci občania Slovenskej republiky, ktorí sú medzi 11.11. 2019 od vyhlásenia žrebovania o ceny do 12.11.2019 do 12:00 Odošlite prihlášku do emailovej kampane a lajkujte príspevok na sociálnej sieti Facebook.

Žrebovania sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Trgovine Kralj, Simon Kralj sp, Repnje 17, 1217 Vodice alebo blízki rodinní príslušníci zamestnancov.

Účasťou v žrebovaní účastníci akceptujú a súhlasia s pravidlami a podmienkami žrebovania.

CENA:

▪️ 1x balíček Bestseller 17,99 €

Hodnota ceny uvedená vyššie predstavuje trhovú hodnotu v deň prijatia týchto pravidiel. Akákoľvek následná zmena trhovej hodnoty nemá vplyv na hodnotu cien.

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť.

 1. VÝBER A VYHLÁSENIE VÝHERCU CENY

Zo všetkých odpovedí, ktoré vyplnili formulár na stránke (uvedený v príspevku) a klikli na príspevok na Facebooku medzi 11.11. 2019 a 12.11.2019 do 12:00 na facebookovej stránke https://www.facebook.com/aviumnaravno/ , dňa 12.12.2019 organizátor určí výhercu žrebovaním.

Organizátor najneskôr do 12.12.2019 zverejní autorov 1 vyžrebovaného komentára menovite na facebookovej stránke https://www.facebook.com/aviumnaravno/ , a to s označením osoby v komentári pôvodný príspevok. Výsledok výberu je konečný a nemožno sa proti nemu odvolať.


Víťazné (vyžrebované) odpovede sú odmenené cenami uvedenými vyššie.

Účasťou vo výhernej hre účastník výhernej hry výslovne súhlasí s týmito Pravidlami a podmienkami výhernej hry a s verejným zverejnením mena a priezviska výhercu.

Organizátor nie je povinný reagovať na žiadosti tých, ktorí neposkytli svoje osobné údaje včas.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a ani sa nezúčastňuje sporov ohľadom vlastníctva vyžrebovanej výhry. Všetky spory súvisiace s právami okolo vlastníctva vyžrebovanej výhry nebudú mať vplyv na pravidlo, že organizátor udelí výhru osobe, ktorej údaje boli poskytnuté v rámci žrebovania, resp. boli ním postúpené úradne poverenej osobe alebo zákonnému zástupcovi.


 1. VYHLÁSENIE A PREVZATIE VÝHRY

Ak výherca neposkytne alebo neposkytne svoje údaje, alebo ich poskytne neúplne alebo nesprávne a/alebo v rozsahu, v ktorom výherca nemôže byť upozornený a/alebo v rozsahu, v ktorom sa preukáže, že nesplnil podmienky za účasť v hre o ceny a/alebo že porušil tieto podmienky a/alebo ak si nechce splniť svoje povinnosti v súlade s týmito podmienkami, to všetko v lehote stanovenej organizátorom, výherca stráca nárok na cenu.

Podmienkou prevzatia výhry je, že výherca do 7 dní po vyhlásení výhercu na facebookovej stránke Avium naravna kosmetika (facebooková schránka na stránke https://www.facebook.com/aviumnaravno ) zašle organizátorovi nasledovné informácie / ): meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska.

V prípade, že ocenený neposkytne požadované údaje včas, stráca nárok na ocenenie a organizátor je zbavený povinnosti odovzdať ocenenie takémuto ocenenému.

Cena, ktorá zostane neudelená z dôvodu nesplnenia podmienok na prevzatie cien oceneným, zostáva v takomto prípade neudelená.

Maloletí a osoby čiastočne alebo úplne pozbavené spôsobilosti na právne úkony môžu ocenenie prevziať len na základe písomného súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu, ktorý ich pri odovzdávaní ceny aj zastupuje. Písomný súhlas môže byť udelený po doručení oznámenia o výhre výhercom. Súhlas teda znamená aj súhlas s účasťou na žrebovaní o ceny.

Výherca dostane výhru poštou na svoju osobnú adresu.


 1. OSOBNÉ ÚDAJE

Organizátor žrebovania použije osobné údaje výhercu výlučne na účely realizácie žrebovania, odovzdávania cien v žrebovaní a platenia preddavkov na daň z príjmov. Organizátor výhry zaručuje, že údaje poskytnuté účastníkmi nebudú odovzdané tretej strane ani použité iným spôsobom v rozpore s právnymi predpismi Slovinskej republiky.


 1. DANE A PREDLOŽENÉ PRÍJMY

Ocenená osoba je zo zákona platiteľom dane. Organizátor súťaže o cenu Trgovin Kralj Simon Kralj sp, . sa zaväzuje vysporiadať preddavok na daň z príjmov v prípade jednotlivej výhry, ktorej hodnota presiahne 42 €. Organizátor nezodpovedá za dane, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s akýmikoľvek inými cenami.


 1. PROBLÉMY ALEBO NEJASNOSTI

V prípade problémov alebo nejasností nás prosím kontaktujte prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook.


 1. ĎALŠIE USTANOVENIA

Organizátor v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za:

 • zlyhanie sociálnej siete Facebook,
 • nefunkčnosť služby, ktorá je dôsledkom nesprávneho používania alebo neznalosti používania služieb,
 • nefunkčnosť služby, ktorá je dôsledkom výpadku siete zmluvných partnerov, výpadku elektriny alebo iných technických porúch, ktoré by mohli dočasne narušiť používanie služby,
 • akékoľvek nežiaduce následky, ktoré by účastník utrpel v dôsledku účasti v žrebovaní,
 • akékoľvek dôsledky používania cien.

Facebook je úplne oslobodený od všetkých povinností súvisiacich s realizáciou žrebovania o ceny a všetkých činností z toho vyplývajúcich.

Výherné stávky nie sú žiadnym spôsobom sponzorované, podporované ani spravované spoločnosťou Facebook, ani s ňou inak nesúvisia.

Vaše údaje zverujete organizátorovi a predplatiteľovi žrebovania a nie Facebooku.

Za výklad pravidiel zodpovedá organizátor a účastník účasťou v žrebovaní tieto pravidlá akceptuje a súhlasí s nimi. Výsledky žrebovania sú konečné a podľa týchto pravidiel ich nemožno napadnúť.

Tieto pravidlá predstavujú exkluzívne pravidlá pre organizáciu výhernej hry, účasť v hre o ceny a pre udelenie ceny. Všetky ďalšie priame alebo nepriame vysvetlenia alebo správy od organizátora žrebovania sú len informatívnym súhrnom týchto pravidiel a informáciami o žrebovaní o ceny.

V prípade porušenia alebo údajného porušenia podmienok uvedených v týchto pravidlách, každý účastník zodpovedá organizátorovi a/alebo tretím osobám za všetky vzniknuté škody, pričom organizátor si v tomto prípade vyhradzuje právo odmietnuť umožniť účastníkovi a/alebo alebo kedykoľvek počas trvania žrebovania o ceny bez akéhokoľvek záväzku vylúčeného z pokračovania žrebovania. Toto ustanovenie platí aj po skončení žrebovania o ceny.

Organizátor v žiadnom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za nežiaduce následky, ktoré účastník môže utrpieť v dôsledku účasti v žrebovaní o ceny.

Účastník výhernej hry preberá všetku zodpovednosť za použitie výhry získanej v hre o ceny. Organizátor nezodpovedá za žiadne následky použitia výhry, ktorú výherca získal v hre o ceny.

Organizátor nenesie žiadne náklady, ktoré účastníkom vzniknú v dôsledku účasti v žrebovaní o ceny.

Rozhodnutie organizátora a prevádzkovateľa o všetkých otázkach týkajúcich sa výhernej hry a pravidiel s ňou súvisiacich je konečné a vzťahuje sa na všetkých účastníkov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel, ak si to vyžiadajú dôvody technického alebo obchodného charakteru alebo dôvody na strane verejnosti. O všetkých zmenách a novinkách v hre o ceny bude organizátor účastníkov informovať prostredníctvom oznamov na facebookovej stránke.


 1. V PRÍPADE SPOROV vzniknutých v súvislosti so žrebovaním o ceny je príslušný príslušný súd v Ľubľane.

Pravidlá nadobúdajú platnosť 15. októbra 2019 so začiatkom žrebovania o ceny.

Ľubľana, 11. novembra 2019

Šimon Kralj sp, Repnje 17, 1217 Vodice